Περιεχόμενα
Sondage-Δημοσκόπηση
EIΣTE YΠEP THΣ ΨHΦOY TΩN EΛΛHNΩN APO TO EΞΩTEPIKO? - ETES-VOUS EN FAVEUR DU VOTE DES GRECS DE L'ETRANGER?
Ναι - Oui
Οχι - Non
Αδιάφορο ... Indifférent...
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


Διάφορα Κείμενα-Textes divers
COMMUNIQUE : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ-AMBASSADE DE GRECE EN FRANCE
le 16/1/2020 17:18:53

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ
APPEL A CANDIDATURES POUR DES EMPLOIS A L'AMBASSADE DE GRECE


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
AMBASSADE DE GRECE EN FRANCE17 Rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris
Tel : +33 (0) 1 47 23 72 28, Fax: +33 (0) 1 47 23 73 85
E-Mail : gremb.par@mfa.gr/presse
Site : https://www.mfa.gr/france/fr/the-embassy/

Ambassadeur de Grèce à Paris : S.E.Mme. Aglaia BALTA
Πρέσβυς : κα Αγλαΐα ΜΠΑΛΤΑ


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (1)
H Πρεσβεία της Ελλάδος στη Γαλλία προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, διετούς διάρκειας, ως κατωτέρω:

Μία (1) θέση Κλητήρα με μεικτές μηνιαίες αποδοχές 2.200,00 ευρώ

Απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων:
Μόνιμοι κάτοικοι Γαλλίας με ελληνική ή άλλη υπηκοότητα.
Κατώτερο όριο ηλικίας το 21ο έτος συμπληρωμένο και ανώτατο το 60ο έτος.
Εφόσον Έλληνες υπήκοοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
Να διαθέτουν εμπειρία σχετική με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και να είναι πρόθυμοι/ες να συνδράμουν στην προετοιμασία αυτών. Κυρίως όμως να παράσχουν τις υπηρεσίες τους στο κτίριο της Πρεσβείας (γενικότερη επιστασία, συμβολή στην προετοιμασία εκδηλώσεων και λοιπών διοργανώσεων κ.λ.π.).
Να γνωρίζουν τη γαλλική ή αγγλική γλώσσα. Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
Να έχουν εμπειρία και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
Να προσκομίσουν αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Ο/η προσλαμβανόμενος/η εφόσον έχει την ελληνική ιθαγένεια, μπορεί με αίτησή του/της να υπαχθεί στην ελληνική νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων ή να ασφαλισθεί σε επιτόπιο ασφαλιστικό φορέα, αν παρέχεται η σχετική δυνατότητα. Το ασφαλιστικό καθεστώς των αλλοδαπών διέπεται από την επιτόπια νομοθεσία. Οι ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό Δημόσιο.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (lettre de motivation), βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δεσμεύονται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθεί. Ο σχετικός φάκελλος θα πρέπει να αποστέλλεται, ταχυδρομικώς, στην Πρεσβεία Παρισίων στην κατωτέρω διεύθυνση, μέχρι και την Παρασκευή 15η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙOY 2020:

Ambassade de Grèce
17 rue Auguste Vacquerie
Paris 75116 France

Tel: 0147237228
Fax: 0147237385

APPEL A CANDIDATURE (2)
Paris, 15 janvier 2020

L'Ambassade de Grèce en France lance un appel à candidatures pour un emploi à plein temps avec un contrat d'une durée déterminée de deux ans pour:
Un (1) poste de Coursier
avec un salaire mensuel brut de 2.200,00 euros
Qualifications requises des candidats:
• Résident(e)s permanent(e)s en France de nationalité hellénique ou autre.
• Âgé(e)s entre 21 et 60 ans.
• Les citoyens grecs doivent être dégagés de leurs obligations militaires ou en être exemptés selon les dispositions de la loi grecque en vigueur.
• Avoir de l'expérience relative à l'organisation d’événements, être apte à contribuer à leur préparation. Surtout être disposé(e)s à offrir leurs services dans l'immeuble de l'Ambassade (surveillance des locaux, participation à la préparation d’événements et autres circonstances).
• Maîtrise de la langue française ou anglaise. Une connaissance suffisante de la langue grecque serait un avantage.
• Une expertise et une expérience professionnelle dans un poste similaire sont indispensables.
• Chaque candidat doit fournir un extrait de casier judiciaire.

Le(la) candidat(e) qui sera embauché(e), si de nationalité grecque, aura le choix: de se soumettre à la législation grecque, en ce qui concerne son assurance maladie, ou d'être assuré(e) par un organisme d’assurances français, si cette possibilité est offerte. Le statut d’assurance des personnes ayant une autre nationalité sera régi par la législation française. Les cotisations patronales seront à la charge de l'État grec.
Toutes les personnes intéressées sont priées de bien vouloir adresser, par courrier, jusqu'au 15 février 2020 inclus, une lettre de motivation, leur curriculum vitae, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur par laquelle ils s'engagent à fournir les justificatifs nécessaires, sur demande de l'employeur. L'ensemble du dossier de candidature devra être adressé à :

Ambassade de Grèce
17 rue Auguste Vacquerie
Paris 75116 France

Tel: 0147237228
Fax: 0147237385

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (2)
Παρίσι, 15 Ιανουαρίου 2020

H Πρεσβεία της Ελλάδος στη Γαλλία προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, διετούς διάρκειας, ως κατωτέρω:

Μία (1) θέση Ιδιαίτερου/ας Γραμματέα με μεικτές μηνιαίες αποδοχές 2.200,00 ευρώ

Απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων:
Να είναι είτε Έλληνες υπήκοοι μόνιμοι κάτοικοι Γαλλίας, είτε Γάλλοι υπήκοοι.
Κατώτερο όριο ηλικίας το 25ο έτος συμπληρωμένο και ανώτατο το 60ο έτος.
Οι Έλληνες υπήκοοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
Να είναι πτυχιούχοι Ανώτατης Σχολής και να γνωρίζουν άριστα τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (word, excel, power point, internet).
Να γνωρίζουν άριστα τη γαλλική, ως μητρική γλώσσα, τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο. Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
Να έχουν εμπειρία και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
Να προσκομίσουν αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Ο/η προσλαμβανόμενος/η εφόσον έχει την ελληνική ιθαγένεια, μπορεί με αίτησή του/της να υπαχθεί στην ελληνική νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων ή να ασφαλισθεί σε επιτόπιο ασφαλιστικό φορέα, αν παρέχεται η σχετική δυνατότητα. Το ασφαλιστικό καθεστώς των αλλοδαπών διέπεται από την επιτόπια νομοθεσία. Οι ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό Δημόσιο.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (lettre de motivation), βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δεσμεύονται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, ECDL, κλπ.), εφόσον τους ζητηθεί. Ο σχετικός φάκελος θα πρέπει να αποστέλλεται, ταχυδρομικώς, στην Πρεσβεία Παρισίων στην κατωτέρω διεύθυνση, μέχρι και την 15η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020:

Ambassade de Grèce
17 rue Auguste Vacquerie
Paris 75116 France

Tel: 0147237228
Fax: 0147237385

APPEL A CANDIDATURE (2)
Paris, 15 janvier 2020

L'Ambassade de Grèce en France lance un appel à candidatures pour un emploi à plein temps avec un contrat à durée déterminée de deux ans pour :
Un (1) poste de Secrétaire auprès du cabinet de l’Ambassadeur de Grèce en France
avec un salaire mensuel brut de 2.200,00 euros
Qualifications requises des candidats:
• Ressortissant(e)s grec(que)s résidant en permanence en France ou ressortissant(e)s français(es).
• Âgé(e)s entre 21 et 60 ans.
• Les citoyens grecs doivent être dégagés de leurs obligations militaires ou en être exemptés selon les dispositions de la loi grecque en vigueur.
• Diplômé(e)s de l’enseignement supérieur. Une maîtrise parfaite des logiciels Word, Excel, Power Point et Internet est exigée.
• Maîtrise de la langue française comme langue maternelle, à la fois à l’oral et à l’écrit. La connaissance satisfaisante de la langue grecque serait un avantage.
• L’expertise et l’expérience professionnelle dans un poste similaire sont indispensables.
• Chaque candidat(e) doit fournir un extrait de casier judiciaire.

Le(la) candidat(e) qui sera embauché(e), si de nationalité grecque, aura le choix: de se soumettre à la législation grecque, en ce qui concerne son assurance maladie, ou d'être assuré(e) par un organisme d’assurances français, si cette possibilité est offerte. Le statut d’assurance des personnes ayant une autre nationalité sera régi par la législation française. Les cotisations patronales seront à la charge de l'État grec.

Toutes les personnes intéressées sont priées de bien vouloir adresser, par courrier, jusqu'au 15 février 2020 inclus, une lettre de motivation, leur curriculum vitae ainsi qu'une déclaration sur l'honneur par laquelle ils s`engagent à fournir les justificatifs nécessaires (tels que les diplômes, certificats de langues, ECDL, etc.), sur demande de l'employeur. L'ensemble du dossier de candidature devra être adressé à :

Ambassade de Grèce
17 rue Auguste Vacquerie
Paris 75116 France

Tel: 0147237228
Fax: 0147237385

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko