Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


Διάφορα Κείμενα-Textes divers
COMMUNIQUE :  THESSALIE - ΘΕΣΣΑΛΙΑ
le 17/3/2021 17:31:01

Création de la confédération mondiale de la jeunesse thessalienne.
Ιδρυση της Παγκόσμιας Θεσσαλικής Νεολαίας


Έχουμε την τιμή να σας ανακοινώσουμε ότι η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών σχεδιάζει την ίδρυση της Παγκόσμιας Θεσσαλικής Νεολαίας και θέλουμε να σας ρωτήσουμε εάν γνωρίζετε θεσσαλούς νέους ηλικίας 18 έως 35 που ζουν στην περιοχή σας, προκειμένου να τους προσκαλέσουμε να συμμετέχουν στην ιδρυτική γενική συνέλευση, στην οποία θα λάβουν μέρος νέοι από το εξωτερικό καθώς και από την Ελλάδα. Θεωρούμε πολύ σημαντική την ενασχόληση της νέας γενιάς με την παράδοση, τον πολιτισμό και την Ιστορία της Πατρίδας μας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Η Νεολαία αποτελεί το μελλοντικό δυναμικό για τη συνέχιση, αναβάθμιση και εξέλιξη της μεγάλης οικογένειας των Θεσσαλών.
Θα χαρούμε για μια ενημέρωσή σας εάν είναι δυνατόν μέχρι 22 Μαρτίου 2021!

info@asklipios.online
Φωτεινή Μίχου – Υπεύθυνη για την Παγκόσμια Θεσσαλική ΝεολαίαΔιαμαντής Γκίκας – Πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών


Création de la confédération mondiale de la jeunesse thessalienne.
Nous avons l'honneur de vous faire savoir que la confédération mondiale de Thessaliens prévoit la création de la jeunesse thessalienne mondiale et nous vous demandons si vous connaissez des jeunes Thessaliens âgés de 18 à 35 ans qui vivent en France afin que nous les invitions à participer à l'assemblée générale fondatrice, à laquelle prendront part des jeunes de l'étranger ainsi que de Grèce. Nous considérons très importante l'occupation de la nouvelle génération avec la tradition, la culture et l'histoire de notre patrie de THESSALIE. La jeunesse constitue le potentiel futur pour la continuation, revalorisation et évolution de la grande famille des Thessaliens.
Nous nous réjouirons de recevoir vos réponses avant le 22 mars 2021 à info@asklipios.online

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko