Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
COMMUNIQUE : CONSULAT GENERAL DE GRECE A PARIS
le 20/5/2021 17:51:50

Τα νέα μέτρα εισόδου στην Ελλάδα που ισχύουν από τις 14 Μαΐου 2021
Les nouvelles mesures pour l’entrée en Grèce en vigueur à partir du 14 mai 2021


ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
CONSULAT GENERAL DE GRECE A PARIS23, rue Galilée 75 116 PARIS
Tel : +33 1 47 20 40 64 , Fax: +33 1 47 20 70 28
Τηλ. Έκτακτης ανάγκης: +33 6 11 22 28 37
email: grgencon.par@mfa.gr
Web: www.mfa.gr/france/


Les nouvelles mesures pour l’entrée en Grèce en vigueur à partir du 14 mai 2021 sont les suivantes :
1. Interdiction d'entrée dans le pays pour les ressortissants de pays tiers autres que les États de l'Union Européenne et de l'Accord Schengen.
2. Tous les voyageurs à destination de la Grèce, quelle que soit leur nationalité, doivent remplir au moins 24h à l’avance un formulaire électronique PLF (Passenger Locator Form), sur le site https://travel.gov.gr, avec leurs coordonnées en Grèce avant leur arrivée dans le pays.
3. Tous les voyageurs âgés de plus de 5 ans, doivent répondre à l’une de ces conditions :
- Avoir effectué au moins quatorze (14) jours avant le voyage, la vaccination complète contre le COVID-19 et présenter un certificat de vaccination délivré par une autorité publique ou conformément à la législation en vigueur.
- Être muni d’un certificat de test PCR négatif réalisé dans les 72 heures avant leur arrivée en Grèce.
- Être muni d’un certificat de maladie ou de diagnostic positif valable deux (2) à neuf (9) mois à compter de la date de la maladie indiquée sur celui-ci délivré par une autorité publique.

Les certificats peuvent être rédigés en anglais, français, allemand, italien, espagnol ou russe et doivent comporter les nom et prénom de l’intéressé conformément au passeport ou à la carte d’identité.
Tous les passagers internationaux seront soumis à un test rapide sera effectué à l'arrivée. Au cas où le test se révèle positif, le voyageur sera soumis à une quarantaine de 14 jours à son domicile ou dans un lieu de résidence temporaire approprié indiqué par les autorités compétentes.

Pour plus d’informations, consultez le site https://travel.gov.gr (disponible en grec, anglais et français)


Τα νέα μέτρα εισόδου στην Ελλάδα που ισχύουν από τις 14 Μαΐου 2021 είναι τα εξής:
1. Υφίσταται απαγόρευση εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν.

2. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, συμπληρώνουν υπιχρεωτικά την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, το αργότερο 24 ώρες πριν την άφιξή τους στην Ελλάδα.

3. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα (από πέντε ετών και άνω), οφείλουν να πληρούν μια από τις εξής προϋποθέσεις:
- Να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων ημερών τον εμβολιασμό για COVID-19 και να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού που να έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή
ή
- Να έχουν βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από εργαστηριακό έλεγχο για COVID-19 (μέθοδος PCR) που έχει διενεργηθεί εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα.
ή
- Να φέρουν βεβαίωση νόσησης ή θετικής διάγνωσης ισχύος δύο (2) έως εννέα (9) μηνών από την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία νόσησης που έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή.

Ως άνω πιστοποιητικά και βεβαιώσεις μπορεί να είναι στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα και πρέπει να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο ή ταυτότητα.

4. Σε όλους τους επιβάτες εξωτερικού θα γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος. Σε περίπτωση θετικής ανίχνευσης ο ταξιδιώτης υπόκειται σε προσωρινό περιορισμό (14 ημερών), κατ’ οίκον ή σε κατάλληλο τόπο προσωρινής διαμονής που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές.

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko