Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ECOLE GRECQUE : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
le 22/1/2023 16:18:42

MARSEILLE Prolongation des dates. Examens pour le certificat de connaissance de la langue grecque
ΜΑΣΣΑΛΙΑ : Εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειαςPROLONGATION DES DATES
D'INSCRIPTION AUX EXAMENS POUR
LE CERTIFICAT DE CONNAISSANCE DE
LA LANGUE GRECQUE

Nous vous informons que la date
limite de dépôt des candidatures à
l'examen du certificat d'aptitude à la
langue grecque de mai 2023 a été
prolongée jusqu'au
27/3/2023.
Le système d'inscription en ligne sera
disponible pour les candidats jusqu'à
cette date.

Le certificat de connaissance de la langue grecque est un diplôme reconnu par l'Etat grec qui valide et certifie les connaissances en Grec moderne en tant que langue étrangère, conformément aux niveaux du Cadre Européen de Référence pour les Langues. Ces niveaux s’échelonnent ainsi :

A1 pour les enfants de 8 à 11 ans
Adolescents ou Adultes :
A1 > Utilisateur élémentaire / niveau initial ou de découverte
A2 > Utilisateur élémentaire / niveau intermédiaire ou usuel
B1 > Utilisateur indépendant / niveau seuil
B2 > Utilisateur indépendant / niveau avancé
C1 > Utilisateur expérimenté / niveau autonome
C2 > Utilisateur expérimenté / niveau maîtrise.

Les niveaux A1, A2 et B1 comprennent quatre épreuves :
compréhension de l’oral, compréhension des écrits,
production orale, production écrite. Les niveaux B2, C1 et C2 comprennent également
l’épreuve écrite de l’utilisation de la langue. Un candidat peut se présenter la même année aux examens d'un ou plusieurs niveaux s'il s'est acquitté des frais d'inscription correspondants.


Les examens auront lieu : les 23, 24 et 25 mai 2023
au LYCÉE THIERS à MARSEILLE
5, place du Lycée 13001 MARSEILLE (métro Noailles)

Les inscriptions seront à faire directement par les candidats
par voie électronique* entre le 1er février et le 20 mars 2023
à l’adresse suivante:
http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html
Pour plus d’informations : http://www.greeklanguage.gr/certification/node/3

* Si certains candidats ne parviennent pas à s’inscrire par voie électronique, ils sont priés de contacter le centre d’examens au téléphone ou à l’adresse électronique ci-dessous

LYCÉE THIERS
Section de Grec Moderne
(MOUSSIKOUDI IOANNA)
tel : 06 01 93 76 43
imoussikoudi@gmail.com


Εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας

Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας είναι ένα δίπλωμα αναγνωρισμένο από το ελληνικό Κράτος το οποίο επικυρώνει και πιστοποιεί τη γνώση των νέων ελληνικών ως ξένη γλώσσα, σύμφωνα με τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Τα επίπεδα αυτά είναι τα εξής :

A1 > Για παιδιά από 8 έως και 11 ετών
A2 > Βασικός χρήστης / βασική γνώση
Β1 > Ανεξάρτητος χρήστης / μέτρια γνώση
Β2 > Ανεξάρτητος χρήστης / καλή γνώση
Γ1 > Ικανός χρήστης /πολύ καλή γνώση
Γ2 > Ικανός χρήστης / άριστη γνώση

Τα επίπεδα Α1, Α2 και Γ1 περιλαμβάνουν εξετάσεις σε τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου. Τα επίπεδα Β2, Γ1 και Γ2 περιλαμβάνουν επίσης την γραπτή εξέταση στη χρήση γλώσσας. Οι υποψήφιοι μπορούν να εξεταστούν την ίδια χρονιά σε ένα ή περισσότερα επίπεδα, εφόσον έχουν καταβάλει τα ανάλογα εξέταστρα.

(Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 23, 24 και 25 Μαΐου 2023
στο Λύκειο THIERS στη ΜΑΣΣΑΛΙΑ
5, place du Lycée 13001 MARSEILLE métro Noailles)

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 1η Φεβρουαρίου ως 20 Μαρτίου 2023 απευθείας από τους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού συστήματος* διαθέσιμου στη διεύθυνση:
http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html
Για περισσότερες πληροφορίες : http://www.greeklanguage.gr/certification/node/3

*Σε περίπτωση που υπάρχουν υποψήφιοι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν ηλεκτρονικά, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Εξεταστικό Κέντρο στο παρακάτω τηλέφωνο ή την ηλεκτρονική διεύθυνση:

LYCÉE THIERS
Τομέας Νέων Ελληνικών
(ΜΟΥΣΙΚΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ)
tel : 06 01 93 76 43
imoussikoudi@gmail.com

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko