AMBASSADE DE GRECE EN FRANCE

Date 9/2/2019 18:41:43 | Topic: COMMUNIQUE

ELECTIONS EUROPEENNES 2019 Inscriptions au sein des listes électorales jusqu’au 29 mars
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019 : Εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους μέχρι και τις 29 Μαρτίου

AMBASSADE DE GRECE EN FRANCE
BUREAU DE PRESSE ET DE COMMUNICATION
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17 Rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris
Tel : +33 (0) 1 47 23 72 28, Fax: +33 (0) 1 47 23 73 85
E-Mail : grinfoamb.paris@wanadoo.fr
Site : http://www.amb-grece.fr


ELECTIONS EUROPEENNES 2019
SAMEDI 25 MAI 2019
Inscriptions au sein des listes électorales spéciales dès aujourd’hui et jusqu’au 29 mars 2019

En Mai 2019, auront lieu les élections pour élire les députés du Parlement Européen, au niveau des états-membres de l' Union Européenne. Le suffrage pour les électeurs et électrices hellènes résidents permanents, ou présents pendant cette période, en France, aura lieu le samedi 25 mai 2019. Le droit de vote est réservé aux ressortissants déjà inscrits aux listes électorales grecques, et qui ne sont pas privés de ce droit par décision judiciaire, ainsi que pour tous les jeunes qui auront 17 ans en 2019 (nés en 2002).

Condition indispensable pour le bon exercice de ce droit de vote est l' inscription de la part des intéressés au sein des listes électorales spéciales, via internet, auprès du site du Ministère de l' Intérieur (www.ypes.gr), et ce jusqu’au 29 mars 2019. Toute personne intéressée devra rechercher ses données personnelles, remplir le formulaire relatif et l'imprimer en trois exemplaires. Par la suite, ces trois exemplaires doivent impérativement être déposés au Bureau Consulaire de l' Ambassade de Grèce à Paris (23 rue Galilée, 75116), soit à Strasbourg (Représentation permanente hellénique auprès du Conseil d’Europe) soit à Nice (Consulat honoraire de Grèce). Le dépôt se fait par l' intéressé lui-même ou par une personne mandatée. Une copie de la C.N.I. grecque (recto-verso) ou du passeport grec (la page contenant les éléments d' identité du titulaire), doit être également déposée. Le Bureau Consulaire complète le numéro du protocole et la date de réception aux trois exemplaires de la demande. Le premier exemplaire est préservé par l' intéressé, le deuxième est remis au Ministère de l' Intérieur hellénique et le troisième reste archivé au Bureau Consulaire. Les citoyens n' ayant pas accès à internet, peuvent s'inscrire sur les listes électorales à l' aide des agents administratifs du Bureau Consulaire de Paris.

Les bureaux de votes seront, si le nombre des inscriptions le justifie, à Paris (Bureau Consulaire), à Strasbourg (Représentation permanente hellénique auprès du Conseil d’Europe) et à Nice (Consulat honoraire).
Les inscriptions sont effectives auprès du Bureau Consulaire de l' Ambassade de Grèce à Paris, du lundi au vendredi, de 10h00-16h00. L' échéance du dépôt de ces formulaires, est le 29 Mars 2019.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site du Ministère de l’intérieur (en grec) :
http://www.ypes.gr/epe2019/(S(b3fscgevpa0s2kff442msrae))/Greeks_in_EU_2019.pdf

23, Rue Galilee, 75116 Paris – Τηλεφωνο 0033 1 47 23 72 23 - Τηλεαντιγραφημα 0033 1 47 20 70 28
Δ/νση E-mail : grgencon.par@mfa.gr


ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΪΟΥ 2019

Εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους από σήμερα έως και 29 Μαρτίου 2019

Τον Μάιο του 2019 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ημέρα ψηφοφορίας των Ελλήνων και Ελληνίδων εκλογέων που διαμένουν μόνιμα ή που θα βρίσκονται στη Γαλλία είναι το Σάββατο 25 Μαΐου 2019. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι οι πολίτες που είναι γραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο του ελληνικού κράτους, που δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν με δικαστική απόφαση, καθώς και όσοι συμπληρώνουν εντός του 2019 το 17ο έτος της ηλικίας τους (γεννηθέντες 2002).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι η εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους από σήμερα έως και 29 Μαρτίου 2019, μέσω διαδικτύου στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, με αναζήτηση των προσωπικών στοιχείων στη βάση δεδομένων, τη συμπλήρωση της αίτησης και την εκτύπωσή της σε τρία αντίγραφα. Στη συνέχεια, τα αντίγραφα αυτά πρέπει να προσκομισθούν απαραιτήτως είτε στο Προξενικό Γραφείο της Ελλάδος στο Παρίσι (23 rue Galilée, 75116), είτε στο Στρασβούργο (Μόνιμη Ελληνική Αντιπρωσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης), είτε στη Νίκαια (Άμισθο Προξενείο της Ελλάδας στη Νίκαια). Η αίτηση προσκομίζεται από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους ή και από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μαζί με ένα αντίγραφο των δύο όψεων της ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας ή της σελίδας του διαβατηρίου στην οποία φαίνονται τα στοιχεία του κατόχου. Το Προξενικό Γραφείο συμπληρώνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία παραλαβής στα τρία αντίγραφα της αίτησης, επιστρέφει το ένα στον ενδιαφερόμενο εκλογέα, αποστέλλει το δεύτερο στο Υπουργείο Εσωτερικών και κρατά το τρίτο στο αρχείο της προξενικής Αρχής. Οι πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να εγγραφούν με τη συνδρομή των υπαλλήλων του Προξενικού Γραφείου Παρισίων.

Τα εκλογικά κέντρα που αναμένεται να λειτουργήσουν στις 25 Μαΐου στη Γαλλία, εφόσον συγκεντωθεί ικανός αριθμός εγγεγραμμένων, είναι: Παρίσι (Προξενικό Γραφείο), Στρασβούργο (Μόνιμη Ελληνική Αντιπρωσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης) και Νίκαια (Άμισθο Προξενείο Νίκαιας).

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Παρίσι, εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα εως Παρασκευή και ώρες 10:00-16:00. Η υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων θα ολοκληρωθεί στις 29 Μαρτίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής, μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών:
http://www.ypes.gr/epe2019/(S(b3fscgevpa0s2kff442msrae))/Greeks_in_EU_2019.pdf

This article comes from Diaspora Grecque
http://diaspora-grecque.com

The URL for this story is:
http://diaspora-grecque.com/article.php?storyid=6185