COMMUNAUTE HELLENIQUE de PARIS

Date 2/2/2021 16:35:13 | Topic: ECOLE GRECQUE

PARIS Examens pour le certificat de connaissance de la langue grecque
ΠΑΡΙΣΙ : Εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας


COMMUNAUTE HELLENIQUE de PARIS et des environs

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Maison de la Grèce, 9, rue Mesnil, 75116 Paris
Tél : 0147046789, fax : 0147046813
Site : www.communaute-hellenique.com
E mail : list.chpe@gmail.com
Présidente - Πρόεδρος: Mme Seta THEODORIDIS


Annonce pour le report des examens de Certification du grec moderne

Selon l’annonce officielle faite par le Centre de Langue Grecque, nous vous informons que :

La situation sanitaire reste préoccupante. L’évolution incertaine de la troisième vague de la pandémie en Grèce et dans le monde et l’impossibilité d’organiser les examens dans de nombreux centres conduisent au report des examens de mai 2021. Notre priorité demeure la santé et la sécurité des candidats et des personnes mobilisées pour la surveillance des épreuves.
La nouvelle période des examens est prévue pour la première semaine d’octobre 2021. Les épreuves s’étaleront à nouveau sur quatre jours et se dérouleront dans le respect de toutes les mesures d’hygiène, comme ce fut le cas en octobre dernier.

Concernant les inscriptions, pour les candidats ayant déjà effectué leurs inscriptions et réglé les frais, leur candidature est automatiquement reportée pour octobre 2021. Ils recevront la convocation aux épreuves orales en septembre.

Pour les candidats désirant toujours s’inscrire, une nouvelle période d’inscription est prévue en juin 2021, du 1er au 28 juin.

Maria LIAPI
Responsable pour les Examens du Certificat de langue grecque
Centre d’examen de Paris

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ


Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που λάβαμε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Η συνεχιζόμενη κρίσιμη κατάσταση, η αβέβαιη εξέλιξη του τρίτου κύματος της πανδημίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στον κόσμο αλλά και η αδυναμία διενέργειας των εξετάσεων σε πολλά εξεταστικά κέντρα επιβάλλουν τη μετάθεση των εξετάσεων για το πιστοποιητικό ελληνομάθειας του Μαΐου 2021. Προτεραιότητά μας παραμένει η υγεία και η ασφάλεια των υποψηφίων και των εμπλεκομένων στις εξετάσεις.

Η νέα εξεταστική περίοδος θα οριστεί για την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Οι ημέρες εξέτασης θα είναι, όπως και τον Οκτώβριο του 2020, τέσσερις και οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με αυστηρή τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων.

Σχετικά με τις εγγραφές, για όσους υποψήφιους έχουν υποβάλει αίτηση, ακόμα κι αν δεν έχουν ακόμα καταβάλει τα εξέταστρα, η αίτησή τους μεταφέρεται αυτόματα για τη νέα εξεταστική περίοδο του Οκτωβρίου. Η καταβολή των εξέταστρων θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου.

Όσον αφορά στις αιτήσεις σε επεξεργασία, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα α) να καταθέσουν τα εξέταστρα μέχρι τέλη Μαρτίου και να γίνει η έγκριση της αίτησής τους ή β) να περιμένουν τη νέα περίοδο εγγραφών.

Όσοι επιθυμούν ακόμα να εγγραφούν, θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν από 1η έως 28 Ιουνίου, οπότε θα ενεργοποιηθεί και πάλι για το σκοπό αυτό η πλατφόρμα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Μαρία Λιάπη
Υπεύθυνη των Εξετάσεων του Πιστοποιητικού ελληνομάθειας
Εξεταστικό Κέντρο Παρισίων


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
Το εξεταστικό κέντρο Παρισιού ανακοινώνει ότι η διεξαγωγή των εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας έχει οριστεί για τις 18, 19 και 20 Μαΐου 2021. Οι εγγραφές των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Το περιβάλλον αυτό δίνει τη δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης μέσω Η/Υ στην ηλεκτρονική αίτηση των εξετάσεων Μαΐου 2021 και στο ερωτηματολόγιο που τη συνοδεύει. Ο κωδικός του κέντρου, ο οποίος θα ζητηθεί κατά την ηλεκτρονική εγγραφή, είναι 33007. Οι εγγραφές θα αρχίσουν την 1η Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθούν στις 21 Μαρτίου 2021, οπότε και θα κλείσει η εφαρμογή.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίας τους την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για το επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών έχουν τα παιδιά αλλοδαπών, αλλογενών και ομογενών που είναι 8–12 ετών (έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 12ο την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους).
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς και τα εξέταστρα ανά επίπεδο έχουν ως εξής:* Αμέσως μετά τις γραπτές εξετάσεις διεξάγονται οι προφορικές.
** Οι εξετάσεις για το επίπεδο Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς αφορούν υποψήφιους σε χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συστήνεται, ωστόσο, στους υποψήφιους ηλικίας κάτω των 16 ετών να μην επιδιώκουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις των επιπέδων Β2, Γ1 και Γ2, γιατί το περιεχόμενο των εξεταστικών θεμάτων απαιτεί γνώσεις και εμπειρίες που δε διαθέτουν οι μικρής ηλικίας υποψήφιοι.
Τα εξέταστρα για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό του εξεταστικού κέντρου, του οποίου φορέας είναι η Ελληνική Κοινότητα Παρισίων. Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική εγγραφή θεωρείται έγκυρη μόνο μετά την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον λογαριασμό του εξεταστικού κέντρου. Μετά την επικύρωση της εγγραφής αποστέλλεται στους υποψηφίους η κάρτα με τον κωδικό συμμετοχής τους στις εξετάσεις, την οποία, αφού εκτυπώσουν, θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ημέρα της εξέτασης.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ :
CIC PARIS VICTOR HUGO
COMMUNAUTE HELLENIQUE DE PARIS
RIB : 30066 10171 00010988704 01
IBAN : FR76 3006 6101 7100 0109 8870 401
BIC : CMCIFRPP
QXBAN : QX53 CMCI FRPP XXXD K31W MIAY 9NTD J9RD O4

Παρακαλείστε όπως αναγράφετε ως αιτιολογία κατάθεσης «certificat grec», το όνομα και το επίπεδο του υποψηφίου, ώστε να μπορεί να γίνεται εύκολα η ταυτοποίηση πληρωμής.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής, το εξεταστικό κέντρο Παρισιού θα δέχεται το κοινό με ραντεβού από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 21 Μαρτίου, στη διεύθυνση 9, rue Mesnil 75016, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από τις 12.00 έως τις 13.30 (με εξαίρεση το διάστημα των διακοπών του Φεβρουαρίου). Τις ίδιες μέρες και ώρες θα δίνονται πληροφορίες στο τηλέφωνο 01 47 04 67 89, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση list.chpe@gmail.com.
Για πρόσθετη ενημέρωση και πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (δομή εξεταστικών δοκιμασιών και δείγματα θεμάτων) μπορείτε να συνδεθείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας :
http://www.greek-language.gr/certification

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Μαρία Λιάπη
Υπεύθυνη για την διενέργεια των Εξετάσεων Ελληνομάθειας
marialiapi65@gmail.com

EXAMENS POUR LE CERTIFICAT
DE CONNAISSANCE DE LA LANGUE GRECQUE

Le Centre d’Examens de Paris vous informe que les examens pour le certificat de connaissance de la langue grecque auront lieu les 18, 19 et 20 mai 2021 à la Maison de la Grèce (9, rue Mesnil, 75116 Paris).
L’inscription aux examens se fera pendant la période du 1er février au 21 mars 2021 en ligne à l’adresse suivante :

http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Le code du Centre d’Examens de Paris est 33007 : il vous sera demandé lors de l’inscription en ligne.
La participation aux examens est réservée aux candidats âgés de 8 ans révolus au 31 mai de l’année en cours.
Afin de vous donner toutes les informations nécessaires et vous aider pour la procédure d’inscription, le Centre d’Examens de Paris met en place pour la période du 1er février au 21 mars, deux permanences par semaine et sur rendez-vous à la Maison de la Grèce : le lundi et le jeudi de 12.00-13.30 (à l’exception de la période des vacances de février). Pendant ces mêmes jours, vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 01 47 04 67 89 ou à l’adresse suivante : list.chpe@gmail.com.

Voici le calendrier des épreuves et le montant des droits d’inscription


* Les heures exactes des épreuves écrites vous seront communiquées ultérieurement. Les examens oraux auront lieu immédiatement après les écrits
** Les examens du niveau A2 pour des raisons professionnelles ne concernent que les candidats qui sont citoyens de la Communauté Européenne.

Le paiement des droits d’inscription doit s’effectuer par virement bancaire sur le compte de la Communauté Hellénique de Paris qui organise les examens.
L’inscription électronique sera validée à l’issue du traitement complet de votre dossier et de votre paiement. Une carte avec votre code de candidat vous sera alors envoyée. Vous devrez l’imprimer et la présenter le jour de l’examen.
COORDONNEES BANCAIRES :
CIC PARIS VICTOR HUGO
COMMUNAUTE HELLENIQUE DE PARIS
RIB : 30066 10171 00010988704 01
IBAN : FR76 3006 6101 7100 0109 8870 401
BIC : CMCIFRPP
QXBAN : QX53 CMCI FRPP XXXD K31W MIAY 9NTD J9RD O4

Vous êtes priés d’indiquer sur l’ordre de virement « Certificat grec », le nom et le niveau du candidat.
Pour des informations supplémentaires et des sujets des années précédentes, veuillez consulter le site officiel du Centre de la Langue Grecque :
http://www.greek-language.gr/certification

POUR LE CENTRE DE LA LANGUE GRECQUE
Maria LIAPI
Responsable des examens
marialiapi65@gmail.com


This article comes from Diaspora Grecque
http://diaspora-grecque.com

The URL for this story is:
http://diaspora-grecque.com/article.php?storyid=6729