Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ECOLE GRECQUE : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ
le 17/12/2010 15:10:58

MARSEILLE L’arbre de Noël 2010 de l’école grecque
Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Ελληνικού Σχολείου Μασσαλίας


ECOLE GRECQUE DE MARSEILLE - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ


Site : http://web.mac.com/ec.gr.marseille/EGM/Bienvenue.html


L’ARBRE DE NOEL DE L’ECOLE GRECQUE DE MARSEILLE.


Cette année, la fête de Noël de l’école grecque de Marseille s’est déroulée, pour la première fois, au siège de la Communauté Grecque alors qu’elle se déroulait, les autres années, au siège de l’Union Hellénique, autre association de Marseille.
A cette fête, étaient présents M. le Consul Général de Grèce, le Révérend Père de l’église Orthodoxe Grecque, M. le Consul Maritime, le Président de la Communauté Grecque ainsi que les membres de son conseil, les enfants et leurs parents.
Nous avons constaté l’absence des représentants de l’Union Hellénique. Quelques enfants n’ont pas reçu leur cadeau de Noël.
Nous tenons à féliciter les enfants pour le travail accompli et pour leur prestation mais, nous devons faire cependant quelques remarques : tout d’abord, quelques-uns des meilleurs élèves ne figuraient pas dans le programme et ne sont donc pas venus. Nous avons aussi remarqué l’absence de la «chaleur» du Noël grec traditionnel. Il était question de Père Noël, sans aucune allusion à Agios Vassilios (Saint Basile), les chants grecs traditionnels de Noël et du Jour de l’An manquaient et, le plus important, est que les enfants ont fait référence au Noël de nombreux pays sans mentionner le Noël traditionnel grec. Il est important que les élèves apprennent les traditions des autres pays mais, nous sommes dans une école grecque en France où les enfants de la
DIASPORA pratiquent le grec environ 3 heures par semaine et, il aurait été plus judicieux pour eux, de connaître les traditions des différentes régions de la Grèce, en passant par Chypre.
Cet article n’est pas une critique et s’adresse à chacun d’entre nous mais surtout aux autorités et aux responsables de l’Ecole Grecque afin que tous se réunissent pour mieux promouvoir l’Hellénisme au travers de celle-ci.

Αυτή τη χρονιά, η χριστουγεννιάτικη γιορτή του Ελληνικού Σχολείου Μασσαλίας πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά στην έδρα της Ελληνικής Κοινότητας ενώ τα προηγούμενα χρόνια πραγματοποιούνταν στην έδρα της Ελληνικής Ένωσης, του άλλου ομογενειακού συλλόγου της Μασσαλίας.
Σ’αυτή τη γιορτή ήταν παρόντες ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Μασσαλία, ο Ιερέας της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας Μασσαλίας, ο Προξενικός Λιμενάρχης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μασσαλίας, καθώς και μέλη του συμβουλίου της, οι μαθητές του Ελληνικού Σχολείου και οι γονείς τους.
Έγινε αισθητή η απουσία αντιπροσώπων της Ελληνικής Ένωσης. Επίσης σε μερικά παιδιά δεν προσφέρθηκαν δώρα. Θέλουμε να συγχαρούμε τα παιδιά για τη συμμετοχή τους, αλλά πρέπει παρόλα αυτά να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις.
Αρχικά, τα ονόματα κάποιων από τους καλύτερους μαθητές του σχολείου δεν είχαν γραφτεί στο πρόγραμμα και κατά συνέπεια οι μαθητές αυτοί δεν ήρθαν στη γιορτή.
Παρατηρήσαμε επίσης ότι έλειπε η «ζεστασιά» των ελληνικών παραδοσιακών Χριστουγέννων. Αναφέρθηκε ο «Père Noël» χωρίς καμία αναφορά στον Άγιο Βασίλη. Δεν τραγουδήθηκαν κάλαντα ούτε των Χριστουγέννων ούτε της Πρωτοχρονιάς, και το κυριότερο, τα παιδιά αναφέρθηκαν σε χριστουγεννιάτικα έθιμα πολλών χωρών, χωρίς καν να αναφέρουν πώς γιορτάζονται τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα. Είναι φυσικά σημαντικό να μαθαίνουν τα παιδιά τα έθιμα άλλων χωρών, αλλά βρισκόμαστε σ’ένα Ελληνικό Σχολείο στη Γαλλία όπου οι μαθητές παρακολουθούν ελληνικά μαθήματα περίπου τρεις ώρες κάθε εβδομάδα και, θα ήταν κατά τη γνώμη μας πιο λογικό αυτοί οι μαθητές της
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ να μαθαίνουν τα Χριστουγεννιάτικα έθιμα των διάφορων περιοχών της Ελλάδας, μη ξεχνώντας φυσικά και αυτά της Κύπρου.


Αυτό το άρθρο δεν αποτελεί κριτική και απευθύνεται σε καθένα από μας, αλλά κυρίως στις αρχές, στους υπεύθυνους του Ελληνικού Σχολείου, με σκοπό να ενωθούν όλοι ώστε να μεταδίδεται καλύτερα το πνεύμα του Ελληνισμού μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις.

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko