Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
RESUMES-(cliquez) : GRIGORIOS KYRIATZIS
le 4/12/2020 17:06:53

Grigorios Kyriatzis, a soutenu avec succès sa thèse de doctorat en Neurosciences.
Ο Γρηγόριος Κυριατζής, υπερασπίστηκε επιτυχώς τη διδακτορική του διατριβή στις Νευροεπιστήμες
Grigorios Kyriatzis has successfully defended his Doctoral Thesis in Neurosciences


Grigorios Kyriatzis Docteur en Neurosciences

En septembre 2020, Grigorios Kyriatzis, né à Kavala en Grèce, a soutenu avec succès sa thèse de doctorat de la Faculté de médecine d'Aix-Marseille Université, intitulée: étude du Récepteur 2 de la neurotensine dans la neuroinflammation et la mort neuronale suite à un état de mal épileptique induit expérimentalement, et a reçu le titre de Docteur. La thèse de Grigorios Kyriatzis a été réalisée dans le cadre d’un réseau Marie Curie financé par le programme Horizon2020 de l’Union européenne, intitulé ECMED, avec un accent sur l’étude de l’épilepsie. La soutenance de thèse s'est déroulée par visioconférence, obligatoire en raison des restrictions sanitaires dans le cadre des mesures contre la covid.
L'épilepsie est l'un des troubles neurologiques les plus courants et les plus graves. Environ 60 millions de personnes dans le monde en souffrent. Si l'on considère qu'un tiers des patients épileptiques ne répondent pas aux traitements actuellement disponibles, cela souligne la nécessité de trouver de nouveaux traitements.
Dans sa thèse, Grigorios Kyriatzis a étudié l'expression d'un récepteur protéique du cerveau de mammifère au rôle non clairement défini à ce jour, et sa modulation dans des conditions pathologiques, in vivo, après une épilepsie du lobe temporal induite expérimentalement chez des rats adultes. Les résultats de ses recherches proposent un nouveau rôle pour ce récepteur dans la neuroinflammation et la mort neuronale qui surviennent dans l'épilepsie, et suggèrent que le ciblage potentiel de ce récepteur pourrait moduler la neuroinflammation et la mort cellulaire. Cette étude a eu lieu à l'Institut de neurophysiopathologie.

Lors de sa soutenance, en présence du consul maritime à Marseille, M. Konstantinos Korizis, à gauche sur la photo
Nous tenons à féliciter Grigorios pour la réussite à son doctorat et lui souhaitons une belle carrière

Συγχαρητήρια στον Γρηγόριο Κυριατζή έδωσε ο Προξενικός Λιμενάρχης Μασσαλίας κ. Κορίζης Κωνσταντίνος (αριστερά στην φωτογραφία) μετά την ολοκλήρωση της υπεράσπισης της διδακτορικής του διατριβής.

After his defense, in the presence of the maritime consul in Marseille, Mr. Konstantinos Korizis, on the left in the photo
We would like to congratulate Grigorios on the success of his doctorate and wish him a successful career


Γρηγόριος Κυριατζής Δόκτωρ Νευροεπιστήμων

Τον Σεπτέμβριο του 2020, ο Γρηγόριος Κυριατζής, γεννημένος στην Καβάλα, υπερασπίστηκε επιτυχώς τη διδακτορική του διατριβή από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μασσαλίας, με τίτλο: Μελέτη του υποδοχέα 2 της Νευροτενσίνης κατά τη νευροφλεγμονή και το νευρωνικό θάνατο έπειτα από πειραματικά επαγόμενη επιλεπτική κατάσταση, και έλαβε τον τίτλο του Δόκτωρ. Η διατριβή του Γρηγόριου Κυριατζή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός δικτύου Marie Curie χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Horizon2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τίτλο ECMED, με έμφαση στη μελέτη της επιληψίας. Η υπεράσπιση της διατριβής πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, υποχρεωτική λόγω των υγειονομικών περιορισμών στο πλαίσιο των μέτρων κατά του covid.
Η επιληψία είναι μια από τις συχνότερες, κρισιμότερες και πιο ευρέως διαδεδομένες νευρολογικές διαταραχές. Περίπου 60 εκατομμύρια άνθρωποι (6 εκατομμύρια στην Ευρώπη) στον κόσμο υποφέρουν από αυτή. Πολλώ δε μάλλον, το γεγονός πως το ένα τρίτο των ασθενών με επιληψία δεν ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες διαθέσιμες φαρμακολογικές θεραπείες, υπογραμμίζει περαιτέρω την επιτακτική ανάγκη για νέες θεραπείες.
Στη διατριβή του, ο Γρηγόριος Κυριατζής μελέτησε την έκφραση ενός πρωτεϊνικού υποδοχέα του εγκεφάλου των θηλαστικών με έως σήμερα μη σαφώς καθορισμένο ρόλο, και τη ρύθμισή του υπό παθολογικές συνθήκες, σε ζώσες συνθήκες, μετά από πειραματική πρόκληση επιληψίας κροταφικού λοβού σε ενήλικες αρουραίους. Τα αποτελέσματα της έρευνάς του προτείνουν έναν νέο ρόλο για αυτόν τον υποδοχέα στη νευροφλεγμονή και τον νευρωνικό θάνατο που λαμβάνουν χώρα στην επιληψία, και υποδηλώνουν ότι η πιθανή στόχευση αυτού του υποδοχέα θα μπορούσε να μεταβάλει τη νευροφλεγμονή και τον κυτταρικό θάνατο. Αυτή η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Νευροφυσιοπαθολογίας.

Grigorios Kyriatzis Doctor in Neurosciences

On September 2020, Grigorios Kyriatzis, born in Kavala, Greece, has successfully defended his doctoral thesis from Aix-Marseille University Faculty of Medicine, entitled: Neurotensin Receptor 2 in neuroinflammation and neuronal death following experimentally induced status epilepticus, and received the title of Doctor. The thesis of Grigorios Kyriatzis has been carried out in the context of a Marie Curie network funded by the European Union’s Horizon2020 program, entitled ECMED, with a focus on the study of epilepsy. The thesis defense took place by videoconference, mandatory due to the sanitary restrictions in the context of the measures against covid.
Epilepsy is one of the commonest, most serious and most ubiquitous neurological disorders. Approximately 60 million people (6 million in Europe) in the world suffer from it. Moreso, considering that one-third of patients with epilepsy fail to respond to currently available pharmacological therapies, further underscores a great unmet need for novel treatments.
In his thesis, Grigorios Kyriatzis has studied the expression of one protein receptor of the mammalian brain with not clearly defined role to date, and its modulation under pathological conditions, in vivo, after experimentally induced temporal lobe epilepsy in adult rats. The results of his research propose a novel role for this receptor in neuroinflammation and neuronal death that occur in epilepsy, and suggest that potentially targeting of this receptor could modulate neuroinflammation and cell death. This study has taken place in the Institute of Neurophysiopathology.


Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko