Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
RESUMES-(cliquez) : 7ème OLYMPIADE INTERNATIONALE DE LA LANGUE GRECQUE
le 14/9/2022 13:11:02

7ème Olympiade internationale de Langue Grecque
7η Διεθνής Ολυμπιάδα Νέας Ελληνικής Γλώσσας7ème OLYMPIADE INTERNATIONALE DE LA LANGUE GRECQUE

Les deux élèves participants de l'Ecole Grecque de Marseille à la 7ème Olympiade Internationale

La 7e Olympiade internationale de Langue Grecque Moderne a été organisée à Bucarest du 8 au 11 septembre 2022, avec grand succès.
Cette année, l’Olympiade a accueilli des élèves étudiant le grec moderne de 13 pays : l’Albanie, le Chypre, l’Égypte, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Moldavie, la Pologne, la Roumanie, la Serbie et la Turquie.

L’Olympiade est organisée chaque année par le Ministère de l’Éducation Nationale de Roumanie et l’Association des Hellènes de Roumanie, sous la haute surveillance du Parlement de Roumanie et sous les auspices du Secrétariat Général pour les Grecs de l’Étranger et la Diplomatie Publique du Ministère des Affaires Étrangères de Grèce.

Les examens se sont déroulés le vendredi 9 septembre à 12h00 dans la salle du Comité de l’Éducation de la Chambre des Représentants au Palais du Parlement roumain. Les élèves ont passé des examens écrits en fonction du niveau de maîtrise de la langue grecque auquel ils appartenaient.
Les médailles d’or olympiques ont été octroyées lors d’une cérémonie spéciale organisée dans la même salle le samedi 10 septembre à 11h.
Des élèves de Roumanie, d’Albanie, de Turquie et de Serbie ont été récompensés. Tous les participants ont reçu un certificat de participation.
La délégation française avec les organisateurs, de droite à gauche : les deux élèves participants, le député et président de l'Union des Grecs de Roumanie, M. G. Zissopoulos, (Dragos Zisopol), la coordinatrice de l'éducation de Roumanie, Mme K. Makrogiannakis, le responsable du Département des Études grecques de l'Université de Bucarest, le professeur M. Tudor Dinu, et l’accompagnatrice des élèves,
la professeure, Docteur en Études néohelléniques, Mme I. Moussikoudi.


L’organisation des examens, la réception et l’hébergement des participants ont été réalisés par l’Union des Hellènes de Roumanie. Dans le cadre de leur participation à la 7e Olympiade de la Langue Grecque Moderne, les élèves participants et leurs accompagnateurs ont eu l’occasion d’assister à une soirée grecque avec un riche programme musical et artistique en présence de nombreux invités officiels de Grèce et de Roumanie, ainsi qu’à un dîner officiel qui a clôturé les travaux de la 7e Olympiade. Le séjour de trois jours des élèves participants et de leurs accompagnateurs à Bucarest comprenait également des visites extrêmement intéressantes des musées et des monuments de Bucarest, qui leur ont permis de découvrir l’histoire et la civilisation de ce beau pays.

La France a été représentée à la 7e Olympiade Internationale de Langue Grecque par deux élèves de l’École Grecque de Marseille sous les auspices du Bureau d’Éducation de l’Ambassade de Grèce de Bruxelles et avec le soutien moral et matériel de l’Union Hellénique de Marseille et de sa Région, une association qui promeut et encourage toute initiative visant à renforcer la langue et la culture grecques dans la région marseillaise. Espérons que cette expérience, très intéressante et constructive, constituera un déclencheur pour la participation future d’autres élèves.


7η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Οι δύο συμμετέχοντες μαθητές του Ελληνικού Σχολείου Μασσαλίας στην 7η Διεθνή Ολυμπιάδα

Με εξαιρετική επιτυχία διοργανώθηκε φέτος η 7η Διεθνής Ολυμπιάδα Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Βουκουρέστι από τις 8 ως τις 11 Σεπτεμβρίου 2022
Στη φετινή Ολυμπιάδα έλαβαν μέρος μαθητές από 13 χώρες : Αίγυπτο, Αλβανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Μολδαβία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία και Τουρκία.

Η Ολυμπιάδα διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Ρουμανίας και την ένωση Ελλήνων της Ρουμανίας, υπό την υψηλή επιστασία του Κοινοβουλίου της Ρουμανίας και υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Οι εξετάσεις έλαβαν χώρα την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 12.μ στην αίθουσα της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Μέγαρο του Κοινοβουλίου της Ρουμανίας. Οι μαθητές διαγωνίστηκαν σε γραπτές εξετάσεις ανάλογα με το επίπεδο ελληνομάθειας στο οποίο ανήκαν.
Οι χρυσοί Ολυμπιονίκες βραβεύτηκαν σε ειδική τελετή που έλαβε χώρα στην ίδια αίθουσα, το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου.
Βραβεύτηκαν μαθητές από τη Ρουμανία, την Αλβανία, την Τουρκία και τη Σερβία. Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκε βεβαίωση συμμετοχής.
Η Γαλλική αντιπροσωπεία με τους διοργανωτές. Από δεξιά προς αριστερά: Οι δύο συμμετέχοντες μαθητές, ο Βουλευτής και Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας κος Γ. Ζησόπουλος, ( Dragos Zisopol), η Συντονίστρια Εκπαίδευσης Ρουμανίας κα Κ. Μακρογιαννάκη, ο επικεφαλής του Τομέα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου, καθηγητής κ. Tudor Dinu, και η συνοδός των μαθητών, καθηγήτρια, Δρ Νεοελληνικών Σπουδών, κα Ι. Μουσικούδη.

Τα έξοδα διοργάνωσης, υποδοχής και φιλοξενίας των συμμετεχόντων καλύφθηκαν από την Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας. Στα πλαίσια της διοργάνωσης των εξετάσεων, οι συμμετέχοντες μαθητές και οι συνοδοί τους είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν σε ελληνική βραδιά με πλούσιο μουσικό και καλλιτεχνικό πρόγραμμα και παρουσία πολλών επίσημων προσκεκλημένων Ελλήνων και Ρουμάνων, καθώς και σε επίσημο δείπνο που έκλεισε τις εργασίες της 7ης Ολυμπιάδας.
Η τριήμερη παραμονή των συμμετεχόντων μαθητών και των συνοδών τους στο Βουκουρέστι περιλάμβανε εξάλλου εξαιρετικά ενδιαφέρουσες επισκέψεις σε Μουσεία και αξιοθέατα της πόλης, τα οποία τους έδωσαν την ευκαιρία γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό της Ρουμανίας.

Η Γαλλία αντιπροσωπεύτηκε επάξια στην 7η Διεθνή Ολυμπιάδα της Ελληνικής Γλώσσας από δύο μαθητές του Ελληνικού Σχολείου Μασσαλίας υπό την αιγίδα του Συντονιστικού Γραφείου Βρυξελλών και με την ηθική και υλική στήριξη της Ελληνικής Ένωσης Μασσαλίας, ενός συλλόγου που προωθεί και ενθαρρύνει κάθε πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στην περιοχή. Ήταν μία πολύ ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική εμπειρία και αποτέλεσε έναυσμα για μελλοντική συμμετοχή και άλλων μαθητών.

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko