Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
RESUMES-(cliquez) : VISITE DE L'AMBASSADEUR DE CHYPRE
le 25/6/2011 19:14:32

Επίσκεψη του Πρέσβη της Κύπρου κ. Κορνήλιου Κορνηλίου στη νότιο Γαλλία.
Visite de l’Ambassadeur de Chypre M. Kornelios Korneliou dans le sud de la France


Bureau de presse et de communication de l'Ambassade de Chypre en France
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Kυπριακής Πρεσβείας της Γαλλίας


M. l'Ambassadeur avec Mme Vlasto
Dans le cadre des contacts avec les autorités locales et régionales, ainsi qu’avec les amis de Chypre, l’Ambassadeur M. Kornelios Korneliou s’est rendu dans le Sud de la France du 19 au 21 juin.

Lors de son séjour dans la région de Marseille, l’Ambassadeur a eu un premier contact avec la Municipalité de Marseille. M. Korneliou a été reçu par l’Adjointe au Maire de Marseille et députée européenne Mme Dominique Vlasto. La discussion a porté sur les possibilités de collaboration et d’échanges entre la ville de Marseille, qui constitue le deuxième bassin de population France derrière Paris, et Chypre.

Il a été noté qu’il existe déjà des échanges et une coopération à différents niveaux en mettant l’accent sur la présence d’associations dans la région, actives et intéressées à Chypre. L’Ambassadeur et l’Adjointe au Maire de Marseille ont tous les deux souligné la dimension méditerranéenne qui rapproche Chypre et la région. En outre, une référence plus spécifique a été faite au Forum Mondial sur l’eau qui aura lieu à Marseille en mars prochain et à la participation de Chypre à ce Forum. La discussion a également porté sur la Présidence chypriote de l’Union Européenne, au cours du deuxième semestre 2012, et à la participation de Chypre aux manifestations Marseille 2013 (Capitale européenne de la culture).


De gauche à droite: M. Voskarides, Mme Carlotti, M.l'Ambassadeur et M. Pezet
Une rencontre avec la vice-présidente du Conseil Général des Bouches-du-Rhône et Conseillère régionale, Mme Marie – Arlette Carlotti et le Conseiller général, M. Michel Pezet, a eu lieu au siège du Conseil Général de Bouches du Rhône. Dans le cadre de cette rencontre, une référence particulière a été faite à la possibilité d’organiser d’une exposition d’antiquités chypriotes au musée archéologique d’Arles, pendant la Présidence chypriote de l’Union Européenne.

Ensuite, l’Ambassadeur s’est rendu à Port-de-Bouc, où il a été accueilli dans la salle des mariages de la Mairie par le premier adjoint au Maire, M. René Giorgetti (en l’absence du Maire Mme Patricia Fernandez-Pédinielli). Le député M. Michel Vaxès, et les Maires, ou leurs représentants, des cinq villes qui ont accueilli, durant le Mois de Chypre (Octobre 2010), l’exposition sur la destruction du patrimoine culturel et religieux de Chypre dans les régions occupées. Etaient également présents d’autres représentants des Autorités locales et régionales, le Président de l’Association d’amitié France-Chypre M. Roland Joly, des membres de l’Association ainsi que le Président du festival folklorique de Martigues, qui accueille cette année le groupe chypriote de Mikis Shiakallis « Oi adoulotoi ». Messieurs Giorgetti, Vaxès et Joly, ont salué la présence de l’Ambassadeur, et se sont référés, en termes très chaleureux, au problème de Chypre, confirmant leur engagement aux côtés du peuple chypriote dans sa lutte pour la liberté. L’Ambassadeur, M. Korneliou a remercié tous ceux qui étaient présents pour leurs efforts et leur présence continue et dynamique aux côtés de Chypre. Il a mis l’accent sur les similitudes entre la région de Marseille et Chypre. Il a aussi souligné que la présence de tels amis nous donne du courage pour nos efforts de solution du problème.
Au cours de sa visite, l’Ambassadeur a été accompagné par le Consul honoraire de Chypre à Marseille, M. Alkis Voskarides et par le Conseiller de Presse de l’Ambassade, M. Charalambos Petinos.
Mairie de PORT DE BOUC
De gauche à droite: le Député européen M. Michel Vaxès, M. Charalambos Petinos, conseiller de Presse de l’Ambassade de Chypre, l’Ambassadeur, M. Kornelios Kornelious, le premier adjoint au Maire de Port-de-Bouc, M. René Giorgetti, Mme Evelyne Santoru, adjointe, déléguée à la solidarité-droits de la personne, Conseillère générale, le Président de l’Association d’amitié France-Chypre, M. Roland Joly et le Consul de Chypre à Marseille, M. Alkis Voskarides


Επίσκεψη του Πρέσβη κ. Κορνήλιου Κορνηλίου στη νότιο Γαλλία.


Ο Πρέσβης της Κύπρου και η Ευρωβουλευτής κα. Dominique Βλαστό
Στα πλαίσια των επαφών με Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές, καθώς και φίλους της Κύπρου, ο Πρέσβης κ. Κορνήλιος Κορνηλίου μετέβη από τις 19 μέχρι τις 21 Ιουνίου στη νότιο Γαλλία.

Κατά την παραμονή του στην περιοχή Μασσαλίας, ο Πρέσβης είχε μια πρώτη επαφή με τον Δήμο Μασσαλίας. Ο κ Κορνηλίου έγινε δεκτός από την Αντιδήμαρχο Μασσαλίας και Ευρωβουλευτή κα. Dominique Vlasto. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις δυνατότητες συνεργασίας και ανταλλαγής μεταξύ της Πόλης της Μασσαλίας, η οποία είναι το δεύτερο πληθυσμιακό κέντρο της Γαλλίας μετά το Παρίσι με πληθυσμό πέραν του ενός εκατομμυρίου, και της Κύπρου.

Σημειώθηκε ότι ήδη υπάρχουν ανταλλαγές και συνεργασία σε διάφορα επίπεδα και τονίσθηκε η παρουσία στην ευρύτερη περιοχή ενεργών Συνδέσμων και Φορέων με ενδιαφέρον προς την Κύπρο. Τόσο ο Πρέσβης όσο και η Αντιδήμαρχος υπογράμμισαν την Μεσογειακή διάσταση που ενώνει τα δυο μέρη. Έγινε επίσης πιο συγκεκριμένα, αναφορά στο Παγκόσμιο Φόρουμ για το νερό που θα γίνει στη Μασσαλία τον προσεχή Μάρτιο και τη συμμετοχή της Κύπρου, στην Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ στο δεύτερο εξάμηνο του 2012 και στη συμμετοχή της Κύπρου στις εκδηλώσεις Μασσαλία 2013 (Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης).


Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο κ. Βοσκαρίδης, κα. Carlotti, κ. Πρέσβης και ο κ. Pezet
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Νομαρχία του Διαμερίσματος Bouches du Rhône, με την Αν. Πρόεδρο της Νομαρχίας και Περιφερειακή Σύμβουλο κα. Marie –Arlette Carlotti και τον Νομαρχιακό Σύμβουλο κ. Michel Pezet. Στο πλαίσιο αυτό έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη πιθανότητα παρουσίασης έκθεσης κυπριακών Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης Arles, η οποία ανήκει στη Νομαρχία και βρίσκεται κοντά στη Μασσαλία, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Κύπρου στην ΕΕ. Συζητήθηκαν επίσης οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ της Νομαρχίας και της Κύπρου.

Ακολούθως, ο Πρέσβης μετέβη στην πόλη Port-de-Bouc, όπου έγινε δεκτός στην αίθουσα τελετών του Δημαρχείου από τον Πρώτο Αντιδήμαρχο της πόλης κ. René Giorgetti εν τη απουσία της Δημάρχου κας Patricia Fernandez-Pédinielli. Παρόντες στην υποδοχή του Πρέσβη ήταν ο Βουλευτής της περιοχής Michel Vaxès, Δήμαρχοι ή εκπρόσωποί των, από τους πέντε μεγάλους δήμους της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι φιλοξένησαν την έκθεση για την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου στα κατεχόμενα, κατά την διάρκεια του Μήνα της Κύπρου (Οκτώβριος 2010), άλλοι εκπρόσωποι Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλίας Γαλλίας-Κύπρου στην Περιοχή κ. Roland Joly, μέλη του Συνδέσμου και ο Πρόεδρος του λαογραφικού Φεστιβάλ της Μartigues που φιλοξενεί φέτος το κυπριακό συγκρότημα « Οι Αδούλωτοι » του Μίκη Σιακαλλή.
Σε σύντομες ομιλίες τους, οι κκ. Giorgetti, Vaxès και Joly, αφού χαιρέτησαν την παρουσία του Πρέσβη στην περιοχή, αναφέρθηκαν με θερμά λόγια στο πρόβλημα της Κύπρου και στον αγώνα τους στο πλευρό του κυπριακού λαού για την ελευθερία της Κύπρου.
Ο Πρέσβης Κορνηλίου ευχαρίστησε τους παρόντες για τις προσπάθειές τους και για την συνεχή και δυναμική παρουσία τους στο πλευρό της χώρας μας. Υπογράμμισε ότι η ευρύτερη περιοχή Μασσαλίας και η Κύπρος έχουν πολλές ομοιότητες και κοινά στοιχεία, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην περεταίρω ανάπτυξη των δεσμών και της συνεργασίας. Σημείωσε επίσης ότι η παρουσία τέτοιων πιστών φίλων, μας δίνει δύναμη και κουράγιο για τις προσπάθειες λύσης του προβλήματος. Τέλος, διαβεβαίωσε ότι η Πρεσβεία θα είναι πάντοτε παρούσα στις ενέργειες και προσπάθειες που καταβάλλονται.

Κατά την επίσκεψη του, ο Πρέσβης συνοδευόταν από τον Επίτιμο Πρόξενο της Κύπρου στη Μασσαλία κ. Αλκη Βοσκαρίδη και τον Σύμβουλο Τύπου της Πρεσβείας Χαράλαμπο Πετεινό.
Δημαρχείο PORT DE BOUC
Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο κ. Βαξές Ευρωβουλευτής, κ. Πετεινός Σύμβουλος Τύπου της Πρεσβείας, κ. Πρέσβης, κ. Giorgetti Πρώτος Αντιδήμαρχος, κα. Santoru Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Joly, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλίας Γαλλίας-Κύπρου στην Περιοχή και ο κ. Βοσκαρίδης Επίτιμος Πρόξενος της Κύπρου στη Μασσαλία

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko