Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
SAE - ΣΑΕ : ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
le 26/8/2012 13:40:05

Δυναμώνουν οι ψίθυροι μέσα στο ΣΑΕ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ
http://panhellenicpost.com/archives/18437


Αμφιβολίες εκφράζονται για το εάν και κατά πόσο είναι σύνομη η διακοπή χρηματοδότησης του ΣΑΕ από την ελληνική Πολιτεία, τουλάχιστον με τον τρόπο που έγινε από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Επίσης έντονα συζητείται σε ομογενειακούς κύκλους η συνεχιζόμενη ασάφεια γύρω από τα οικονομικά πεπραγμένα του ΣΑΕ καθώς πληθαίνουν και δυναμώνουν οι “εσωτερικές” φωνές διαφόρων Συντονιστικών, που ζητούν να ενημερωθούν για τα ποσά και την διαχείρισή τους.
Αναλυτικότερα, τον Δεκέμβριο του 2010 έπρεπε να γίνει η Τακτική Συνέλευση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διεξαχθεί η σύμφωνα με το καταστατικό εκλογή νέου προεδρείου, αφού έληγε η θητεία του εκλεγμένου το 2006 προεδρείου με πρόεδρο τον κ. Στέφανο Ταμβάκη.
Αντί, όμως, της κανονικής αυτής εξέλιξης, είχαμε την απόφαση του τότε Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Δημ. Δόλλη για την τροποποίηση του Νόμου 3480/2006 και την παράταση της θητείας του απερχόμενου προεδρείου για δύο ακόμη έτη!
Η σχετική τροποποίηση του Νόμου 3480/06, όπως δημοσιεύθηκε στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας» (Τεύχος Πρώτο, αρ. φύλλου 264 στις 22 Δεκεμβρίου 2011, Νόμος υπ’ αριθ. 4033, Άρθρο 29 είχε ως εξής:
«Άρθρο 29
Η περίπτωση α της παρ. 6, του άρθρου 5 του ν. 3480/2006 (Α 161) «Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις» αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Τακτική Συνέλευση
6.α) Η Τακτική Συνέλευση του Σ.Α.Ε. δύναται να αναβληθεί μέχρι είκοσι τέσσερις μήνες εφόσον συντρέχουν προς τούτο ειδικοί λόγοι, με απόφαση του αρμόδιου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργού και γνώμη των μελών του Προεδρείου του Σ.Α.Ε.».
Ως επίσημη δικαιολογία προβλήθηκε η ανάγκη για αλλαγή του νόμου, με βασικό άξονα την εξεύρεση τρόπων αυτοχρηματοδότησης του οργανισμού, όπως αποφασίστηκε (;) στην 8η Συνεδρίαση του Προεδρείου Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), υπό τον Πρόεδρο κ. Στέφανο Π. Ταμβάκη, που συνήλθε στην Αθήνα, στις 9 Οκτωβρίου, παρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμοδίου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, -τότε- κ. Δημήτρη Δόλλη και του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (Γ.Γ.Α.Ε.), Πρέσβη κ. Πέτρου Παναγιωτόπουλου.
Κατ΄αυτήν, υιοθετήθηκε από τα Μέλη του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. η πρόταση του κ. Υφυπουργού για παράταση της αναβολής σύγκλησης της Τακτικής Συνέλευσης του ΣΑΕ και της θητείας του νυν Προεδρείου, με τροποποίηση του Νόμου 3480/2006.
Όπως μάλιστα τονίστηκε, «η παράταση της αναβολής σύγκλησης της Τακτικής Συνέλευσης του ΣΑΕ και της θητείας του νυν Προεδρείου, θα έδινε την δυνατότητα στα Μέλη του Προεδρείου ΣΑΕ, στα Μέλη του Συμβουλίου παγκοσμίως, και με την βοήθεια της Γ.Γ.Α.Ε. και του αρμοδίου ΥΦ.ΥΠ.ΕΞ., να εξετάσουν όλους τους τρόπους για αυτοχρηματοδότηση του Συμβουλίου καθώς και την από κοινού αλλαγή του Νόμου 3480/2006, περί λειτουργίας του ΣΑΕ, ώστε με την σύμφωνη γνώμη του Σ.Α.Ε. και της Ομογένειας, να καταστεί ο θεσμός το ισχυρό, αντιπροσωπευτικό Συντονιστικό Όργανο του απανταχού Ελληνισμού».
Βέβαια, φτάσαμε στο σήμερα (Αύγουστος 2012) και απολύτως τίποτε δεν έχει γίνει προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης λύσης για την αυτοχρηματοδότηση του ΣΑΕ ούτε και έχουν ακόμη αποφασιστεί οι αλλαγές που θα γίνουν και η τελική μορφή που θα λάβει ο νέος (;) οργανισμός. Αυτό, όμως, είναι μια άλλη ιστορία.
Την ίδια περίπου περίοδο, τέλη 2010, με επιστολή του προς τους συντονιστές και το Πρόεδρο του ΣΑΕ Στ. Ταμβάκη, ο και νυν Γενικός Διευθυντής της ΓΓΑΕ, Πρέσβης κ. Παναγιωτόπουλος, διαμήνυε ότι …σχεδόν τιμωρητικά θα διέκοπτε, κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου Υφυπουργού, από 1η Ιουλίου 2011, τη χρηματοδότηση του ΣΑΕ! Εντελώς ανορθόδοξα, δηλαδή. Θα λέγαμε και παράνομα, αφού μέχρι σήμερα (Αύγουστος 2012) δεν έχει αλλάξει ο 3480/06 και, επομένως, εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 7, παρ. 1 του 3480/06 που ρητά προβλέπει ότι:
«Το Σ.Α.Ε. επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την άσκηση της γνωμοδοτικής και εισηγητικής αρμοδιότητας του και την εν γένει λειτουργία του”.
Μάλιστα, όπως εκεί ορίζεται, οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, η οποία είναι αρμόδια για την επιχορήγηση του ΣΑΕ”.
Σύμφωνα με έγκυρους νομικούς κύκλους, τη διάταξη αυτή του Νόμου ΚΑΜΙΑ επιστολή ή εγκύκλιος του Γεν. Δ/ντη της ΓΓΑΕ δεν μπορεί να αλλάξει ούτε να διαγράψει το γράμμα και το πνεύμα του ισχύοντος νόμου!
Επομένως υπάρχει θέμα νομιμότητας της διακοπής της χρηματοδότησης του ΣΑΕ, έτσι όπως έγινε.
Παρά ταύτα, το Δεκέμβρη του 2010, ο κ. Δόλλης υπογράφει «διατακτικές» για να λάβουν ο μεν συντονιστής Αμερικής κ. Θόδωρος Σπυρόπουλος 60.000 ευρώ ο δε συντονιστής Ν. Αφρικής κ. Χάρης Γκουβέλης 40.000 Ευρώ (!) ως πραγματοποιηθέντα (;) έξοδα για το έτος 2010. Χρήματα έλαβαν και οι άλλοι συντονιστές. (Π.χ. Νικηφ. Νικολαϊδης Κεντρική και Λατινική Αμερική 40.000 ευρώ.)
Εδώ προκύπτουν δύο θέματα:
1. Το Σ.Α.Ε., σύμφωνα με το Νόμο, επιχορηγείται κλπ. «…υπό την προϋπόθεση ότι:
α) Ο προτεινόμενος συνολικός προϋπολογισμός συνάδει με τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες του Σ.Α.Ε.». Υπήρξε τέτοιος προϋπολογισμός; Και,
2. Τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο β) του ίδιου νόμου όπου ρητά αναφέρεται ότι:
« Ο Πρόεδρος του Σ.Α.Ε., οι Συντονιστές των Περιφερειών του Σ.Α.Ε., ο Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Εκπρόσωπος των ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ – μέλος του Προεδρείου υποβάλλουν με το πέρας του έτους χρήσης και πάντως το αργότερο μέχρι τέλους Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, τον αντίστοιχο οικονομικό απολογισμό, συνοδευόμενο από τα νομότυπα παραστατικά στοιχεία κατ’ αναλογία προς τον ισχύοντα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαχείρισης του Σ.Α.Ε..
3. Η Γ.Γ.Α.Ε. ελέγχει τη νομιμότητα των δαπανών του Σ.Α.Ε., καθώς και την ορθολογιστική διαχείριση τους με ορκωτό ελεγκτή – λογιστή». Υπήρξε τέτοιος έλεγχος;
Εύλογο είναι και το ερώτημα πού, και γιατί ξοδεύτηκαν τόσα χρήματα όταν ήδη από την 8η Γεν. Συνέλευση (Οκτώβρης 2010) όλα στο ΣΑΕ υπολειτουργούσαν και όλοι μιλούσαν για την διακοπή της χρηματοδότησης από την Ελλάδα;
΄Η να ρωτήσει κανείς το αυτονόητο, εάν όλοι οι συντονιστές και ο Ταμίας του ΣΑΕ είχαν υποβάλλει κανονικά τους οικονομικούς απολογισμούς, τότε γιατί στη Θεσσαλονίκη «χαλούσε τον κόσμο» ο κ. Παναγιωτόπουλος, απειλώντας, μάλιστα, κάποιους ακόμα και με …φυλακή; Είναι αλήθεια ότι ο Ταμίας κ. Κ. Δημητρίου δεν έχει προσκομίσει παραστατικά κλπ. για τα έτη 2008, 2009 και 2010;
Είναι αλήθεια ότι υπάρχει σχετική επιστολή του Συντονιστή Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής κ. Νικολαϊδη, με ερωτήματα για το συγκεκριμένο θέμα, προς τον κ. Δόλλη οποίος …δεν απάντησε ποτέ;
Και γιατί υπάρχει επιστολή της ΓΓΑΕ που «θυμίζει» στους συντονιστές την υποχρέωσή τους να υποβάλουν πλήρεις και αναλυτικούς απολογισμούς και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία; Ποιοι δεν είχαν συμμορφωθεί με το γράμμα του νόμου;
Αλλά, εάν οι συντονιστές δεν ήτανε “εντάξει” στις προς το κράτος υποχρεώσεις τους, γιατί ο κ. Δόλλης τους έδωσε και επιπλέον χρήματα; Και ιδιαίτερα στον Ταμία κ. Κώστα Δημητρίου τον οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, «απειλούσε» με νομικές συνέπειες εάν δεν συμμορφώνονταν;
Στα έγγραφα με τα οποία εδίδετο η εντολή καταβολής «ονομαστικά στον κάθε συντονιστή» και σε «προσωπικό του λογαριασμό» τα ως άνω ποσά το τέλος του 2010, υπήρχε και μία καταληκτική παράγραφος που ανέφερε ακριβώς την υποχρέωση κάθε συντονιστή να αποδώσει πλήρη λογαριασμό για τα ποσά που ελάβαινε. «Φύλλο συκής» ή «προπέτασμα καπνού»;
Ότι κι αν από τα δύο ισχύει, το βέβαιο είναι ότι δεν τήρησε η ελληνική Πολιτεία την δέσμευσή της να διακόψει την επιχορήγηση στο ΣΑΕ «από την 1η Ιουλίου» καθώς ποτέ δεν έδωσε στους συντονιστές χρήματα για το πρώτο εξάμηνο του 2011. Ουσιαστικά, δηλαδη διέκοψε από το Δεκέμβρη του 2010…
Γνωστό είναι επίσης ότι η Γραμματέας του ΣΑΕ Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου, έχει πληρώσει εξ ιδίων πόρων πολλά από τα έξοδά της για να λειτουργήσει ως γραμματέας του ΣΑΕ, ενώ άλλοι του προεδρείου χαιρόντουσαν υψηλών χρηματοδοτήσεων για τίς οποίες δεν έδιναν καν αναφορά και αποδείξεις.!!!
Και ενώ από όταν είχε διακοπεί η επιορήγηση και τα περισσότερα μέλη του προεδρείου είχαν εξαφανιστεί από το πρόσωπο της γης, με ολίγες εξαιρέσεις, όπως οι κ.κ. Νικολαίδης και Σαββίδης. Μάλιστα η Περιφέρεια Κεντρικής και Λατιικής Αμερικής εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να λειτουργεί κανονικά, ”ιδίοις εξόδοις”.
Εντούτοις, το διάστημα αυτό, κα Σαραντοπούλου συνέχιζε τον αγώνα για τα αιτημάτα των ομογενών προς την ελληνική Πολιτεία (πχ. φορολογία αποδήμων, κτηματολόγιο, τα δίκαια των ομογενών υπαλλήλων στις πρεσβείες, συντάξεις κ.α) άνευ χρηματοδότησης όπως επίσης και δίχως κάλψη των εξόδων της για τίς μετακινήσεις της και τις επισκέψεις της στους ομογενειακούς φορείς, αλλά και στους πληγέντες στην Ελλάδα.
Μία αναμφισβήτητα ισχυρή παρουσία προς όφελος του Ελληνισμού που εκτιμήθηκε και εκτιμάται από την Ομογένεια.

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko