Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
PRESENTATION LIVRE : CHYPRE : EAU ET SECHERESSE - ΚΥΠΡΟΣ : ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΑΣΙΑ
le 25/8/2016 11:27:06

Livre sur la gestion de l’eau à Chypre
Bιβλίο για το θέμα της διαχείρισης του νερού στην Κύπρο.


Les Editions Variations annoncent la parution d'un ouvrage d’Alexandre Meïmarakis :
« Chypre : eau et sécheresse ».

Dans ce livre de 108 pages, au format 21x21 cm, contenant 30 illustrations, l’histoire de la gestion de l’eau à Chypre depuis l’antiquité jusqu’à nos jours est décrite au lecteur de manière analytique et précise.
Après un bref rappel historique d'ailleurs fort bien documenté, l’auteur, un ingénieur Civil des Mines, passe en revue les ressources en eau de l’île : rivières, fleuves et leurs barrages-réservoirs, les usines de traitement des eaux et de dessalement d’eau de mer ainsi que les ouvrages hydrauliques (aqueduc) qui permettent l’irrigation de régions entières. L’auteur insiste sur les différents moyens, qui, selon lui, pourraient prévenir la désertification qui touche déjà 7% des terres du pays. Ce faisant, il réhabilite l’arbre, le mal aimé de la pensée agricole européenne et propose de faire des forêts un moyen efficace pour limiter les excès du climat. Alexandre Meïmarakis considère que prétendre disposer d’eau douce dans un pays aride et ne pas prendre soin de ses forêts n’a pas de sens. Une thèse d'actualité.


Ο εκδοτικός οίκος Editions Variations ανακοινώνει την κυκλοφορία (στα γαλλικά) του βιβλίου του Alexandre Meïmarakis :
« Κύπρος : νερό και ξηρασία ».

Στο βιβλίο αυτό, που αριθμεί 108 σελίδες, παρουσιάζεται αναλυτικά η ιστορία της διαχείρισης του νερού στην Κύπρο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Μετά από σύντομο ιστορικό, ο συγγραφέας ο οποίος είναι Πολιτικός Μηχανικός, εξετάζει τους υδάτινους πόρους της νήσου : ποταμοί και τα φράγματα τους, εργοστάσια επεξεργασίας υδάτων, εργοστάσια αφαλάτωσης καθώς και υδραγωγοί που επιτρέπουν την άρδευση ολόκληρων περιοχών. Ο συγγραφέας υπογραμμίζει τα διάφορα μέσα, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσαν να αποτρέψουν την ερημοποίηση που αγγίζει ήδη το 7% των εδαφών της χώρας. Με αυτό τον τρόπο αποκαθιστά το ρόλο του δένδρου, του φτωχού συγγενή της ευρωπαϊκής αγροτικής ιδεολογίας, και προτείνει να μετατραπούν τα δάση σε αποτελεσματικό μέσο αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών. Ο Alexandre Meïmarakis θεωρεί ότι για να διαθέτει κανείς νερό σε κλίμα ξηρασίας χρειάζεται πάνω απ΄ όλα να φροντίζει τα δάση.


Où se procurer le livre
1. Sur le site :
http://www.thebookedition.com/fr/chypre-eau-et-secheresse-p-343783.html


2. Directement auprès des Editions Variations :
Bulletin de commande

Chypre : eau et sécheresse

Prix : 14,00 euros + 3,00 de frais de port = 17,00 euros

Nom : ..................................................................................
Prénom : ............................................................................
Adresse : ............................................................................
Code postal : .....................................................................
Ville : ..................................................................................
Pays : ..................................................................................
Téléphone : ........................................................................
Mail : ..................................................................................

Signature :

Règlement par chèque à l’ordre des Editions Variations

A adresser à :

Editions Variations
2, Allée des Jonquilles
78120 Rambouillet

mail : editionsvariations@gmail.com

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko