Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
PRESENTATION LIVRE : CHARALAMPOS PETINOS
le 16/4/2020 16:25:12

Nouveau livre de Charalambos Petinos "Culture et politique, l’altérité"

Culture et politique, l’altérité

Culture et politique sont indissociables. Ce postulat posé, l’auteur intègre la notion d’altérité. Il aborde le sujet par le biais anthropologique, c’est-à-dire en considérant l’ensemble des pratiques, connaissances, traditions et normes propres à un groupe ou à un peuple.

La culture est souvent instrumentalisée, afin d’arriver à une cohésion du groupe ou de servir une idée, une idéologie, un objectif. Parfois encore, elle est combattue et effacée, remplacée par une autre culture, en imposant cette dernière par la force, si nécessaire.

Disponible sur AMAZON
https://www.amazon.fr/Culture-politique-Lalt%C3%A9rit%C3%A9-Charalambos-Petinos/dp/B086PRL134/ref=la_B005OC3YQQ_1_4_twi_pap_2?s=books&ie=UTF8&qid=1586615065&sr=1-4


Πολιτισμός και πολιτική, η διαφορετικότητα

Ο πολιτισμός και η πολιτική συμβαδίζουν. Αφού θέτει αυτή την αρχή, ο συγγραφέας ενσωματώνει την έννοια της διαφορετικότητας. Προσεγγίζει το θέμα μέσω της ανθρωπολογικής έννοιας, δηλαδή εξετάζοντας όλες τις πρακτικές, τη γνώση, τις παραδόσεις και τους κανόνες που χαρακτηρίζουν μια ομάδα ή ένα λαό. Ο πολιτισμός συχνά εργαλειοποιείται, προκειμένου να επιτευχθεί συνοχή ενός συνόλου ή να εξυπηρετηθεί μια ιδέα, μια ιδεολογία, ένας στόχος. Μερικές φορές ακόμα, καταπολεμείται και καταστρέφεται, αντικαθίσταται από μια άλλη κουλτούρα, που πολλές φορές, επιβάλλεται με τη βία.


Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της AMAZON
https://www.amazon.fr/Culture-politique-Lalt%C3%A9rit%C3%A9-Charalambos-Petinos/dp/B086PRL134/ref=la_B005OC3YQQ_1_4_twi_pap_2?s=books&ie=UTF8&qid=1586615065&sr=1-4




Printer Friendly Page Envoyer  un ami




Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko