Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
COMMUNIQUE : DIASPORA GRECQUE
le 14/6/2022 18:35:59

Marseille fondée par les Phéniciens ? ? ?
Η Μασσαλία ιδρύθηκε από τους Φοίνικες ; ; ;


Monsieur Gabriel Chakra, journaliste au Méridional, a écrit en 2018 trois grands articles pour La Provence dans lesquels il dit que que la ville de Marseille n’a pas été fondée il y a plus de 2600 ans par des Phocéens venus d’Ionie en Grèce, mais par des Phéniciens !
Aujourd’hui, M. Chakra se prépare à écrire un livre sur Marseille fondée par les Phéniciens.

Une stèle phénicienne en « pierre de Cassis » a été retrouvée dans une cave marseillaise.
L'analyse de la roche a prouvé scientifiquement qu'elle ne venait pas de Cassis mais des environs de Carthage (Tunisie) et que les caractères gravés dataient au IVème siècle avant Jésus-Christ et non du VIIème avant.
Elle a été transportée à Marseille. Toutes les autres "découvertes archéologiques phéniciennes" sur place ne sont pas phéniciennes.
D'où conclusion, il n'est pas possible de donner une origine phénicienne à Marseille.
Des archéologues ont expliqué que nul ne connaît l’origine de la stèle phénicienne trouvée dans cette cave marseillaise; peut-être un souvenir de voyage d’un marin, emporté à l’occasion d’une escale du côté de Carthage.

Aucun texte antique n’évoque une fondation de Massalia par les Phéniciens.

Η Μασσαλία ιδρύθηκε από τους Φοίνικες; ; ;

Ο κ. Gabriel Chakra, δημοσιογράφος στο Le Méridional, έγραψε τρία άρθρα στην εφημερίδα La Provence το 2018 στα οποία είπε ότι η πόλη της Μασσαλίας δεν ιδρύθηκε πριν από 2600 χρόνια από τους Φωκαείς που ήρθαν από την Ιωνία, αλλά από Φοίνικες. !
Σήμερα ο κ. Chakra ετοιμάζεται να γράψει ένα βιβλίο για τη Μασσαλία που ίδρυσαν οι Φοίνικες.

Σ' ένα υπόγειο στη Μασσαλία βρέθηκε μια φοινικική στήλη απο πέτρα του χωριού Cassis.
Η ανάλυση του βράχου έχει αποδείξει επιστημονικά ότι δεν προήλθε απο το χωριό Cassis αλλά από την περιοχή της Καρχηδόνας (Τυνησία) και ότι οι χαραγμένοι χαρακτήρες χρονολογούνται από τον 4ο αιώνα π.Χ. και όχι από τον 7ο αιώνα π.Χ.
Μεταφέρθηκε στη Μασσαλία. Όλα τα άλλα «φοινικικά αρχαιολογικά ευρήματα» που υπάρχουν στο χώρο δεν είναι φοινικικά.
Συμπέρασμα, δεν είναι δυνατόν να δοθεί φοινικική καταγωγή στη Μασσαλία.
Οι αρχαιολόγοι εξήγησαν ότι κανείς δεν γνωρίζει την προέλευση της φοινικικής στήλης που βρέθηκε σε αυτό το υπόγειο της Μασσαλίας, ισως ένα αναμνηστικό από το ταξίδι ενός ναυτικού, που έφερε από την Καρχηδόνα.

Κανένα αρχαίο κείμενο δεν αναφέρει ίδρυση της Μασσαλίας από τους Φοίνικες.

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko