Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
PRESENTATION LIVRE : CHARALAMBOS PETINOS
le 4/7/2022 17:55:33

Livre de Charalambos Petinos "La guerre du gaz en Méditerranée orientale"
Sous-titre : Les nouveaux pirates du Levant
Nouveau livre de Charalambos Petinos

Titre : La guerre du gaz en Méditerranée orientale
Sous-titre : Les nouveaux pirates du Levant

Les questions énergétiques sont de plus en plus au centre des préoccupations de la communauté internationale. La crise ukrainienne de la fin des années 2000 et la guerre du début de 2022 - avec les sanctions occidentales contre la Russie - ont posé clairement la problématique de l’approvisionnement de l’Europe en gaz naturel et en pétrole. La diversification des sources et des routes de l’énergie est vitale, en particulier pour les pays qui ne disposent pas suffisamment de ressources propres.

Dans cette perspective, les récentes découvertes d’hydrocarbures offshore en Méditerranée orientale offrent la possibilité de transformer le levantin en un nouvel eldorado énergétique. Mais, ces découvertes ont ouvert les appétits et enflammé les rivalités déjà exacerbées dans cette partie du globe, où de nombreuses frontières terrestres et maritimes sont contestées.


Prix : 15,50€
Éditions L’Harmattan :
https://www.editions-harmattan.fr/livre-la_guerre_du_gaz_en_mediterranee_orientale_les_nouveaux_pirates_du_levant_charalambos_petinos-9782140272189-73731.htmlΝέο βιβλίο του Χαράλαμπου Πετεινού

Τίτλος : Ο πόλεμος του φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο
Υπότιτλος : Οι νέοι πειρατές της Λεβαντίνης


Τα ενεργειακά ζητήματα βρίσκονται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο των ανησυχιών της διεθνούς κοινότητας. Η ουκρανική κρίση στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και ο πόλεμος στις αρχές του 2022 -με τις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας- έθεσαν ξεκάθαρα το θέμα της προμήθειας φυσικού αερίου και πετρελαίου της Ευρώπης. Η διαφοροποίηση των πηγών και των διαδρομών ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά για χώρες που δεν διαθέτουν αρκετούς ίδιους πόρους.

Υπό αυτή την προοπτική, οι πρόσφατες ανακαλύψεις υπεράκτιων υδρογονανθράκων στην ανατολική Μεσόγειο προσφέρουν τη δυνατότητα μετατροπής της Λεβαντίνης σε μια νέα πηγή ενέργειας. Αλλά αυτές οι ανακαλύψεις έχουν ανοίξει τις ορέξεις και έχουν πυροδοτήσει ήδη έντονους ανταγωνισμούς σε αυτό το μέρος του πλανήτη, όπου αμφισβητούνται πολλά χερσαία και θαλάσσια σύνορα.


Τιμή: 15,50€
Éditions L’Harmattan :
https://www.editions-harmattan.fr/livre-la_guerre_du_gaz_en_mediterranee_orientale_les_nouveaux_pirates_du_levant_charalambos_petinos-9782140272189-73731.html

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko