Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
COMMUNIQUE : CONSULAT MARITIME A MARSEILLE - ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΗ ΜΑΣΣΑΛΙΑ
le 19/3/2023 16:15:37

NOUVEAU CONSUL MARITIME A MARSEILLE - ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ

CONSULAT MARITIME A MARSEILLE
ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΗ ΜΑΣΣΑΛΙΑ


Προξενικός Λιμενάρχης : κ. ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ Ιωάννης Πλοίαρχος Λ.Σ.
Consul Maritime, Capitaine de Vaisseau du Corps Maritime, MARGARONIS Ioannis


Biographie sommaire MARGARONIS Ioannis, Capitaine de Vaisseau


Le Consul Maritime, Capitaine de Vaisseau du Corps Maritime, MARGARONIS Ioannis, est né à Sydney AUSTRALIE en 1970.

Niveau Scolaire-Supérieur-Formation :

- Diplômé de l’Ecole polytechnique de l’Université de Patras Branche Électromécanique et Technologie informatique (1990-1995)
- A été pris dans la Marine Marchande le 13 octobre 1997 en tant que novice de l’Ecole de la Marine Marchande.
- A étudié à l’Ecole Nationale de Sécurité.
- A participé à plusieurs séminaires dont le thème était une Grèce informatique dans une Europe informatique
Échange de système de fonctionnement dans le domaine public et la mise en pratique avec les citoyens.


Unités Responsabilités
- 1998-2014 : Attribution de poste en tant qu’enseigne de vaisseau auprès de la direction de l’information et des nouvelles technologies du Ministère de la Marine Marchande
- 2014-2019 : Attribution du poste de Directeur à la Direction de la Communication du Ministère de la Marine Marchande.
- 2019-2020 : Prise de poste au port d’Elefsina en tant qu’Attaché Maritime Directeur
- 2020-2023 : Prise de poste à la Direction des ressources et des réapprovisionnements de toutes sortes en tant que Directeur de cette branche au Ministère de la Marine Marchande
- 09/03/2023 : Attaché Maritime à Marseille


Langues étrangères : Anglais.
Il est père de deux enfants


Ο Ναυτιλιακός Ακόλουθος, Πλοίαρχος Λ.Σ. ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ Ιωάννης, γεννήθηκε στο Σίνδει Αυστραλίας το έτος 1970.


Εκπαιδεύσεις/Μετεκπαιδεύσεις/Επιμορφώσεις:
- Διπλωματούχος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (1990-1995)
- Κατατάχθηκε στο Λιμενικό Σώμα την 13-10-1997, φοιτώντας ως Δόκιμος Σημαιοφόρος Λ.Σ. στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.
- Φοίτησε στην Σχολή Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΘΑ)
- Συμμετείχε σε διάφορα σεμινάρια με θέματα την ‘’Ηλεκτρονική Ελλάδα στην ηλεκτρονική Ευρώπη-αντιμετωπίζοντας την πρόκληση’’, την ‘’Διαλειτουργικότητα συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση’’ και την ¨Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και πολίτες’’


Μονάδες – Θέσεις Ευθύνης
- 1998-2014: Τοποθέτηση ως Σημαιοφόρος Αξιωματικός Λ.Σ. στην Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΔΠΝΤ) του ΥΕΝ.
- 2014-2019: Τοποθέτηση στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών (ΔΗΔΕΠ) του ΥΕΝ, ως Διευθυντής.
- 2019-2020: Τοποθέτηση στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας, ως Λιμενάρχης
- 2020-2023: Τοποθέτηση στην Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών (ΔΙΠΕΑ) του ΥΝΑΝΠ, ως Διευθυντής.
- 09/03/2023 : Ναυτιλιακός Ακόλουθος Μασσαλίας.


Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Είναι πατέρας δύο (02) τέκνων

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko