Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
COMMUNIQUE : GRECE
le 4/10/2023 19:11:09

ΕΛΛΑΔΑ : Η έκδοση των ψηφιακών ταυτοτήτων ξεκινά από τις 25 Σεπτεμβρίου
GRECE : La DElivrance des identitEs numEriques DEmarre le 25 septembre


La DElivrance des identitEs numEriques

La dElivrance des identitEs numEriques a dEEmarrE le 25 septembre, le co?t de leur DElivrance s'Elevant A 10 euros.
Les nouvelles cartes d'identitE seront valables 10 ans, tandis que les anciennes cartes d'identitE seront valables encore deux ans, soit jusqu'au 03/08/2026.
Le recto des nouvelles cartes d'identit? comportera la photographie et le numEro d'identification du titulaire, ainsi que le nom, le prEnom, le sexe, la date de naissance, la nationalitE, la date de d?livrance, la date d'expiration, l'autoritE de d?livrance et la signature du propriEtaire.
Ainsi, au verso seront inscrits le nom des pEre et mEre, le lieu de naissance, le groupe sanguin (facultatif), mais aussi la taille (obligatoire A partir de 24 ans).
Le stockage Electronique contiendra la photo du titulaire au format numErique, les informations de ceinture lisibles par machine, deux empreintes digitales et le nom du pEre et celui de la mEre, ainsi que la commune d'enregistrement - numEro de recensement et lieu de dElivrance.
Il est A noter que les donnEes de contrOle de localisation, AMKA, les donnEes MEdicales et religieuses ne sont pas enregistrEes.


Η έκδοση των ψηφιακών ταυτοτήτων
Η έκδοση των ψηφιακών ταυτοτήτων ξεκινά από τις 25 Σεπτεμβρίου, με το κόστος έκδοσής τους να ανέρχεται στα 10 ευρώ.
Οι νέες ταυτότητες θα έχουν ισχύ για 10 χρόνια, ενώ οι παλιές ταυτότητες θα έχουν ισχύ για ακόμα δύο χρόνια και συγκεκριμένα μέχρι τις 03/08/2026.
Στην μπροστινή πλευρά των νέων ταυτοτήτων θα υπάρχει η φωτογραφία του κατόχου και ο αριθμός ταυτότητας, ενώ θα αναγράφονται το επώνυμο, το όνομα, το φύλο, η ημερομηνία γέννησης, η ιθαγένεια, η ημερομηνία έκδοσης, η ημερομηνία λήξης, η Αρχή Έκδοσης και η υπογραφή κατόχου.
Αντίστοιχα, στην πίσω όψη θα αναγράφονται το όνομα πατέρα και μητέρας, ο τόπος γέννησης, η ομάδα αίματος (προαιρετικά), αλλά και το ύψος (υποχρεωτικά από το 24ο έτος).
Ο ηλεκτρονικός χώρος αποθήκευσης θα περιέχει τη φωτογραφία κατόχου σε ψηφιακή μορφή, στοιχεία μηχανικώς αναγνώσιμης ζώνης, δύο δακτυλικά αποτυπώματα και το επώνυμο πατρός και μητρός, καθώς και τον δήμο εγγραφής – αριθμός δημοτολογίου και τον τόπο έκδοσης.
Σημειώνεται πως δεν καταγράφονται τα δεδομένα ελέγχου θέσης, ο ΑΜΚΑ, τα ιατρικά δεδομένα και το θρήσκευμα.

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko